Přijedeme k vám domů!

777 605 789

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti NO TRADING s.r.o. platné od 1.5.2021

1. Všeobecná ustanovení a vymezení základních pojmů
1.1 Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v
platném znění (dále jen Občanský zákoník), práva a povinnosti vyplývající z kupní smlouvy dle bodu 1.2 těchto
Obchodních podmínek uzavřené mezi společností NO TRADING s.r.o., se sídlem Nad Vršovskou horou 88/4, 101 00 Praha 10 – Michle
IČO: 05295823, DIČ: CZ05295823, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. C 174653 (dále jen Prodejce), na straně jedné a Kupujícím na straně druhé (dále jen Obchodní podmínky).
1.2 Uzavřením kupní smlouvy se Prodejce zavazuje dodat Kupujícímu zboží uvedené v objednávce a Kupující se
zavazuje zboží převzít a zaplatit za něj Prodejci kupní cenu uvedenou v objednávce. Kupní cena může
zahrnovat i náklady spojené s dodáním zboží a případné poplatky související se zvoleným způsobem platby.
Celkovou kupní cenu sdělí Prodejce Kupujícímu před závazným odesláním objednávky. Vlastnické právo k
objednanému zboží nabývá Kupující okamžikem zaplacení celé kupní ceny, ne však dříve, než zboží Kupující
převezme.
1.3 Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.
1.4 Kupující spotřebitel je fyzická osoba, která při jednání a uzavírání kupní smlouvy s Prodejcem nejedná v rámci
své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (dále jen Spotřebitel).
1.5 Kupující podnikatel je ten, kdo není spotřebitelem dle bodu 1.4 Obchodních podmínek, tedy zejména ten, kdo
samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným
způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Pro vyloučení pochybností a pro účely §
1963 Občanského zákoníku se za Podnikatele považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s
vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě
osoba, která jedná jménem nebo na účet Podnikatele. Za Podnikatele je považován i ten, kdo je zapsán v
obchodním rejstříku, stejně jako ten, kdo má k podnikání živnostenské oprávnění. Kupující, který při uzavírání
kupní smlouvy uvede obchodní firmu, sídlo společnosti a/nebo IČO, bude považován za Podnikatele a nemůže
se tak dovolávat práva ochrany spotřebitele (dále jen Podnikatel).
1.6 Práva a povinnosti Obchodními podmínkami neupravené se řídí Občanským zákoníkem a je-li smluvní stranou
Spotřebitel, řídí se vztahy, které tyto Obchodní podmínky neupravují, i zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
1.7 Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené v kterékoli
provozovně Prodejce, či na základě telefonické objednávky, emailové objednávky zaslané Kupujícím
obchodnímu zástupci Prodejce anebo prostřednictvím e-shopu
1.8 Pokud mezi Prodejcem a Kupujícím dojde k ujednání odlišného od Obchodních podmínek, má toto ujednání
přednost před Obchodními podmínkami.
NO TRADING s.r.o., Nad Vršovskou horou 88/4, 101 00 Praha 10 - Michle; www.virivky-infrasauny.cz

2. Kontaktní údaje Prodejce
Obchodní firma: NO TRADING s.r.o.
Sídlo: Nad Vršovskou horou 88/4, 101 00 Praha 10 – Michle; IČO: 05295823, DIČ: CZ05295823
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 174653.
Email: info@virivky-infrasauny.cz
Kontaktní adresa: Nad Vršovskou horou 88/4, 101 00 Praha 10 - Michle
Seznam všech provozoven včetně provozní doby je uveden na www.virivky-infrasauny.cz

3. Uzavření kupní smlouvy
3.1 V případě maloobchodního prodeje jsou informace o zboží a ceně uváděné Prodejcem závazné s výjimkou
zjevné chyby. Ceny jsou uváděny včetně všech daní a poplatků, vyjma nákladů na doručení a nákladů na
individuální úpravy zboží dle žádosti Kupujícího.
3.2 V případě velkoobchodního prodeje jsou informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím závazné s výjimkou
zjevné chyby. Ceny jsou uváděny bez všech daní, poplatků a nákladů na doručení a nákladů na individuální
úpravy zboží dle žádosti Kupujícího.
3.3 V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, o zboží, které v době učinění objednávky Kupujícím
není na skladě Prodávajícího, jedná-li se o objednávku množství zboží, která není obvyklá, anebo se jedná o
objednávku zboží speciálně upraveného dle požadavků Kupujícího, může být ze strany Prodejce požadována
úhrada zálohy. Záloha dle předchozí věty bude Prodejcem započtena na kupní cenu zboží.
3.4 Pokud není cena zboží známa v době uzavření kupní smlouvy, bude stanovena dohodou smluvních stran
později. V tomto případě má Kupující povinnost do 2 dnů od prokazatelného sdělení kupní ceny Prodejcem
sdělit Prodejci, zda sdělenou kupní cenu akceptuje či nikoliv. V případě, že Kupující nesdělí ve lhůtě akceptaci
ceny, považuje se tento projev jako nesouhlas s cenou a s nabídkou Prodejce, který je následně oprávněn
objednávku zrušit bez jakýchkoliv dodatečných sankcí.
3.5 Objednat zboží lze osobně v každé prodejně Prodejce, telefonicky, e-mailem či prostřednictvím e-shopů
Prodejce. Pro objednávku prostřednictvím e-shopů Prodejce není po Kupujícím vyžadována jeho registrace.
Kupující je povinen poskytnout Prodejci údaje potřebné k úspěšnému splnění objednávky. V případě e-shopu
jsou jimi veškeré informace uvedené v předepsaném formuláři, např. tedy přesné označení objednávaného
zboží, jeho počet, své jméno/obchodní firmu, doručovací adresu, fakturační údaje, kontaktní telefon/email,
preferovaný způsob dodání, způsob platby atd. Objednávka učiněná prostřednictvím e-shopu je závazná
stisknutím tlačítka „Dokončit“. Jakákoliv zmíněná forma objednávky je závazná.
3.6 Kupující se při výběru zboží nemůže odchýlit od nabídky Prodejce. Pokud Kupující v objednávce uvede jiné
zboží, než které Prodejce nabízí, případně zboží s jinými vlastnostmi, smlouva nevznikne. Prodejce zároveň
nemůže dodat jiné zboží, než si Kupující objednal, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak.
3.7 Kupní smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy Prodejce objednávku Kupujícímu potvrdí. V případě objednávky
učiněné prostřednictvím e-shopu okamžikem, kdy je Kupujícímu doručeno potvrzení Prodejce o přijetí
objednávky. Potvrzení o přijetí objednávky dle předchozí věty je kupujícímu zasláno na e-mailovou adresu,
kterou uvedl v objednávce. Pokud by k přijetí nedošlo, je kupní smlouva uzavřena okamžikem zaplacení celé
kupní ceny nebo převzetí objednaného zboží, podle toho, co nastane dřív.
3.8 Uzavřením kupní smlouvy Kupující stvrzuje, že se s Obchodními podmínkami dostatečně seznámil a bez
výhrad s nimi souhlasí.
NO TRADING s.r.o., Nad Vršovskou horou 88/4, 101 00 Praha 10 - Michle; www.virivky-infrasauny.cz3.9 Dodatečná změna objednávky, která již byla potvrzena Prodejcem je možná pouze se souhlasem Prodejce.
Prodejce tak není povinen akceptovat změnu objednávky zejména v okamžiku, kdy již předal zboží dle
původní objednávky přepravci, či již zboží upravil dle přání Kupujícího.
3.10 Pokud Podnikatel zruší objednávku, která již byla Prodejcem potvrzena, může Prodejce po Podnikateli
požadovat smluvní pokutu (tzv. storno poplatek) ve výši 10 % z celkové ceny objednávky (tj. z celkové ceny
zboží včetně všech daní a příplatků), minimálně však 100 Kč bez DPH. Úhradou smluvní pokuty není dotčen
nárok Prodejce na náhradu vzniklé škody, která mu v souvislosti se zrušením objednávky vznikla, především
pak vynaložených nákladů na přepravu zboží k Podnikateli. Náhradu škody dle předchozí věty může Prodejce
požadovat i po Kupujícím spotřebiteli.
3.11 V případě zájmu Spotřebitele je možné uhradit cenu zboží formou splátkového prodeje prostřednictvím
uzavření smlouvy o splátkovém prodeji. Tuto smlouvu může Spotřebitel uzavřít osobně v prodejně Prodejce
nebo dálkově prostřednictvím e-shopu Prodejce. Konkrétní podmínky uzavření smlouvy o splátkovém prodeji
lze získat na emailu info@virivky-infrasauny.cz.
3.12 Obrázky u zboží mohou mít pouze ilustrativní charakter a nemusí odpovídat přesné podobě věci.

4. Doručení zboží
4.1 Není-li u zboží uvedena speciální lhůta k dodání, pak u zboží, které má Prodejce k dispozici na skladě, je toto
zboží k vyzvednutí na jeho provozovnách do 5 pracovních dnů od přijetí objednávky, případně je do 10
pracovních dnů od přijetí objednávky doručeno na Kupujícím zvolenou adresu; termín dodání může být
stanoven na základě dohody mezi Prodejcem a Kupujícím. O dodací lhůtě zboží, které v době objednávky není
skladem, bude Kupující informován nejpozději do dvou pracovních dnů ode dne doručení objednávky
Prodejci.
4.2 Kupující je povinen objednané zboží převzít a zaplatit.
4.3 Kupní cenu za dodávané zboží je možno (dle volby Kupujícího a technické možnosti Prodejce) zaplatit hotově
či kartou při převzetí, dobírkou při doručení přepravcem či bankovním převodem. Způsob platby a termín
splatnosti je vždy dohodnut individuálně, nejpozději při potvrzení objednávky Prodejcem.
4.4 Kupující je oprávněn od přepravce nepřevzít zboží, které je zjevně poškozeno nebo je zjevně poškozen jeho
obal. Kontrole stavu doručené zásilky je potřeba věnovat zvýšenou pozornost, konkrétně povrchu kartonu,
ochranné pásce atd. Zvlášť protržený karton nebo zdeformované rohy obalu mohou být signálem, že zboží
nebude zřejmě v pořádku. V případě odmítnutí převzetí doručovaného zboží z důvodu jeho po škození j e
Kupující povine n s dopravcem sepsat zápis o škodě a jeho kopii neprodleně zaslat na e-mail Prodejci.
Pracovník dopravce je povinen tento zápis o škodě sepsat. Na případné reklamace plynoucí z doručení
poškozeného zboží bez existence zápisu o škodě nebude Prodejce brát zřetel. Podpisem dodacího listu (příp.
jiného obdobného dokumentu) Kupující potvrzuje, že obal zboží nebyl porušen. Okamžikem převzetí zboží
(příp. okamžikem, kdy byl Kupující povinen zboží převzít) přechází na Kupujícího odpovědnost za nahodilou
zkázu, poškození anebo ztrátu zboží.
4.5 Nepřevezme-li Kupující zboží na jeho žádost zaslané Prodejcem na Kupujícím určenou adresu, je Prodejce
oprávněn účtovat Kupujícímu náklady na dopravu směrem ke Kupujícímu i náklady na dopravu směrem od
Kupujícího zpět k Prodejci. Prodejce je v tomto případě oprávněn účtovat Podnikateli smluvní pokutu ve výši
10 % z celkové ceny objednávky (tj. z celkové ceny zboží včetně všech daní a poplatků), minimálně však 100 Kč
bez DPH. Prodejce je oprávněn nepřevzaté zboží prodat jinému Kupujícímu.
NO TRADING s.r.o., Nad Vršovskou horou 88/4, 101 00 Praha 10 - Michle; www.virivky-infrasauny.cz
4.6 Je-li Kupující v prodlení s převzetím zboží, které si žádal osobně vyzvednout v provozovně Prodejce, je
Prodejce oprávněn poté, co Kupujícího prokazatelně na prodlení upozorní a poskytne mu novou přiměřenou
lhůtu pro převzetí, zboží prodat jinému Kupujícímu a zároveň si účtovat náklady na přípravu a uskladnění
nevyzvednuté objednávky ve výši 100 Kč bez DPH za každý den prodlení od uplynutí dodatečné lhůty pro
vyzvednutí zboží, a to do maximální výše 1.000 Kč bez DPH.
4.7 Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, předá Prodejce Kupujícímu při převzetí zboží, případně do dvou
dnů od převzetí zboží Kupujícím.
4.8 Daňový doklad slouží zároveň jako záruční list. Požádá-li o to Kupující, potvrdí mu Prodejce v písemné formě, v
jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může Kupující
práva z nich uplatnit (viz Reklamační řád).
4.9 Cenu dopravy objednaného zboží a způsob její úhrady si Kupující sjednává a Prodejcem. Pokud není
stanoveno jinak, je cena dopravy odvozena od celkové hmotnosti objednaného zboží a místa dodání. Před
odesláním objednaného zboží je Kupujícímu cena dopravy vždy již známa a jím odsouhlasena.
4.10 Prodejce neodpovídá Kupujícímu za škodu způsobenou zpožděním dodání zboží, které vzniklo plně vinou
přepravce a jeho prodlením. Případné stížnosti vztahující se k době dodání zboží je nutno řešit přímo s
přepravcem.

5. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy – Spotřebitel
5.1 U smluv uzavřených distančním způsobem (např. telefonicky, prostřednictvím e-shopu atd.) může Spotřebitel
odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na
způsob převzetí zboží či způsob provedené platby.
5.2 Spotřebitel je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit i předtím, než Prodejce předá objednané zboží přepravci.
5.3 Písemné odstoupení od smlouvy je Spotřebitel povinen zaslat anebo předat Prodejci v 14denní lhůtě.
Spotřebitel nemusí uvádět důvod, pro který od kupní smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je
vhodné v odstoupení uvést datum nákupu, číslo faktury a zvolený způsob vrácení zboží.
5.4 Prodejce je povinen Spotřebiteli vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho
dodání do 14 dnů od obdržení odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího
spotřebitele přijal, ne však dříve, než obdrží vracené zboží zpět. V případě zaslání zboží Spotřebiteli na
dobírku, bude vrácení kupní ceny provedeno bankovním převodem na účet Spotřebitele, nedohodnou-li se
smluvní strany jinak.
5.5 Nabízí-li Prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je oprávněn kupujícímu nahradit
nejlevnější z nich. Zboží zaslané na dobírku nebude Prodejcem od přepravce převzato.
5.6 Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy je Spotřebitel povinen Prodejci zaslat nebo předat
zakoupené zboží. Zboží musí být vráceno Prodejci kompletní, nesmí jevit známky opotřebení či poškození a jeli možno, tak v původním obalu.
5.7 Náklady spojené s vrácením zboží nese Spotřebitel samostatně, a to i tehdy, jestliže zboží nemůže být pro
svoji povahu vráceno obvyklou poštovní cestou. V případě, že je z důvodu užití nevhodného obalu při
přepravě zpět k Prodejci vrácené zboží podstatně poškozené či zcela zničené, nelze Spotřebiteli vrátit kupní
cenu a náklady na dodání zboží.
NO TRADING s.r.o., Nad Vršovskou horou 88/4, 101 00 Praha 10 - Michle; www.virivky-infrasauny.cz
5.8 Je-li vrácené zboží částečně poškozené, opotřebované, znečištěné nebo částečně spotřebované, je Prodejce
oprávněn vůči Spotřebiteli uplatnit nárok na náhradu škody a provést jednostranné započtení na nárok
Spotřebitele na vrácení kupní ceny a nákladů na dodání zboží od Prodejce ke Spotřebiteli, tedy vrátit
Spotřebiteli částku po níženou o vzniklou škodu.
5.9 Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání služeb nebo zboží, jejichž cena závisí na
výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodejce; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání
Spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo
nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit;
a u smluv o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném Spotřebitelem na jeho žádost.
5.10 Využije-li Spotřebitel svého práva odstoupit od kupní smlouvy, je Spotřebitel povinen spolu s vraceným
zbožím vrátit Prodejci i dárky, které mu spolu s tímto zbožím Prodejce poskytl (tj. zboží dodané za 0,- Kč)
včetně všeho, oč se Spotřebitel na úkor Prodejce obohatil. Pokud nedojde k navrácení těchto hodnot, budou
tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení
možné, má Prodejce právo na peněžitou náhradu ve výši jeho obvyklé ceny. Náklady na vrácení zboží
dodaného za 0,- Kč Prodejci nese rovněž Spotřebitel.

6. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy – Podnikatel
6.1 Prodlení Prodejce s dodáním zboží se považuje za nepodstatné porušení smlouvy. V případě, že Prodejce
nedodá zboží ani v novém termínu dohodnutém s Podnikatelem, je Podnikatel oprávněn od smlouvy
odstoupit, kdy toto odstoupení musí být písemné a musí být doručeno Prodejci.
6.2 Podnikatel není oprávněn odstoupit od smlouvy v důsledku prodlení Prodejce, pokud mu byla doručena
zpráva o tom, že plnění dle kupní smlouvy již bylo odesláno na adresu určenou Podnikatelem v objednávce
(tj. pokud již objednané zboží bylo předáno přepravci).
6.3 Prodejce je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v důsledku opakovaného neposkytnutí součinnosti
Podnikatele při doručování zboží. Odstoupením od kupní smlouvy není dotčeno právo Prodejce na náhradu
škody.
6.4 Vrácení bezvadného zboží po jeho přijetí a zaplacení Podnikatelem je možné pouze na základě dohody s
Prodejcem.

7. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy – Prodejce
7.1 Prodejce si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, kdy by v důsledku technické chyby byla na
e-shopu zobrazena zřejmě chybná cena zboží, dále pokud by nebylo z objektivních důvodů (např. výrobce
přestal zboží vyrábět) možné za původních podmínek zboží dodat anebo by se plnění kupní smlouvy stalo
protiprávním či objektivně nemožným.
7.2 Pokud by nastala skutečnost uvedená v bodě 7.1 Obchodních podmínek, Prodejce je povinen neprodleně
Kupujícího informovat. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením Kupujícímu. Jestliže již byla Kupujícím
uhrazena kupní cena či její část, navrátí ji Prodávající Kupujícímu dohodnutým způsobem, a není-li dohodnuto
jinak na bankovní účet Kupujícího, do 14 dnů ode dne nabytí účinnosti odstoupení od smlouvy.

8. Práva a povinnosti z vadného plnění a záruka za jakost
8.1 Podrobný postup, kdy a jak může Kupující uplatnit nároky plynoucí z práv z vadného plnění a záruky za jakost,
je popsán v Reklamačním řádu, který je jako příloha č.1 nedílnou součástí Obchodních podmínek.
NO TRADING s.r.o., Nad Vršovskou horou 88/4, 101 00 Praha 10 - Michle; www.virivky-infrasauny.cz

9. Ochrana osobních údajů
9.1 Ochrana osobních údajů Kupujícího se řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ze dne 27. 4. 2016 (dále jen „GDPR”).
9.2 Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů Kupujícího v souladu s GDPR je:
a) plnění smlouvy mezi Kupujícím a Prodejcem dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR;
b) plnění právních povinností, které se na Prodejce vztahují dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR;
c) souhlas Kupujícího se zpracováním osobních údajů pro účely poskytování přímého marketingu (zejména
pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.
9.3 Prodejce je správcem osobních údajů ve smyslu GDPR, jeho identifikační a kontaktní údaje jsou uvedeny v čl.
2 těchto Obchodních podmínek.
9.4 Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení objednávky Kupujícího a výkon práv a povinností vyplývajících
ze smluvního vztahu mezi Kupujícím a Prodejcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou
nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt). Poskytnutí osobních údajů je nutným
požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji
ze strany Prodejce plnit.
9.5 V případě, že Kupující udělil souhlas dle odst. 9.2 písm. c) tohoto článku, souhlasí s tím, aby jím poskytnuté
osobní údaje Prodejce využíval pro vlastní marketingové účely (zasílání obchodních sdělení), tj. pro propagaci
společnosti NO TRADING s r.o. a produktů nabízených touto společností.
9.6 Za podmínek stanovených v GDPR má Kupující zejména:
a) právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR;
b) právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR;
c) právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR;
d) právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR;
e) právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR;
f) právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů písemně na adresu nebo elektronicky na email
Prodejce uvedený v čl. 2 těchto Obchodních podmínek dle čl. 7 GDPR
9.7 Kupující je oprávněn podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo
porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.
9.8 Prodejce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
Prodejce prohlašuje, že přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v
listinné podobě. Prodejce dále prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
9.9 Nehledě na odst. 9.5 písm. f) tohoto článku může Kupující Prodejci sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních
sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly
jakékoliv náklady.

10. Řešení sporů
10.1 Vzájemné spory mezi Prodejcem a Kupujícím řeší obecné soudy.
10.2 Spotřebitel má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, právo na
mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb.
NO TRADING s.r.o., Nad Vršovskou horou 88/4, 101 00 Praha 10 - Michle; www.virivky-infrasauny.cz
Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší
informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.
10.3 Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh Spotřebitele, a to pouze v případě,
že se spor nepodařilo s Prodejcem vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy
Spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u Prodejce poprvé.
10.4 Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších
předpisů, vykonává Česká obchodní inspekce.

11. Ostatní a závěrečná ustanovení
11.1 Všechny ústní a písemné údaje o vhodnosti a možnosti použití dodávaného zboží jsou sdělovány podle
nejlepšího vědomí Prodejce. Představují však pouze jeho hodnoty zkušeností a informací, které Prodejce
získal sám, od výrobce či svého dodavatele.
11.2 Prodejce se zavazuje informovat řádně Kupujícího o vlastnostech prodávaných výrobků, o způsobu použití a
údržby výrobku. Je-li to potřebné, s ohledem na povahu výrobku, zajišťuje Prodejce potřebné informace v
písemném, srozumitelném manuálu přiloženém k výrobku. Nabízené zboží odpovídá popisu uvedenému u
nabízeného zboží.
11.3 Prodejce zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení, baterií a akumulátorů v souladu s příslušnými právními
předpisy. Spotřebitel je oprávněn odevzdat staré elektrozařízení při nákupu nového obdobného
elektrozařízení nebo baterií či akumulátorů v jakékoliv prodejně Prodejce.
11.4 Dodávané zboží zůstává až do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví Prodejce.
11.5 V případě nedodržení data splatnosti může být Kupujícímu účtován za každý den prodlení zákonný úrok z
prodlení, nebo smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky, byl-li v kupní smlouvě ujednán.
11.6 Tyto Obchodní podmínky jsou účinné od 1.5.2021.

Přílohy:
Příloha č.1 – Reklamační řád společnosti NO TRADING s.r.o.
  

Přiložené dokumenty
Reklamační řád NO TRADING s.r.o. 155.92 KB
Kompletní wellness program
Vířivky a jejich příslušenství
Infrasauny a jejich příslušenství
Mobilní nafukovací vířivky
Zahradní nábytek
Kompletní realizace Vašeho wellness
Doprava, montáž a servis vířivých van a infrasaun
Konzultace a návrhy zdarma
Možnost navrhnout si vlastní cenu
Záruční a pozáruční servis 24 h/den
©2024 Vířivky & Infrasauny